وقتی شدت احساسات (خشم،عصبانیت،خوشحالی و…)زیاد میشه ؛ از این اصطلاح برای بیان احساسات در انگلیسی استفاده می کنند.

Beside yourself (with an emotion)

If you are beside yourself (with an emotion), you lose your self-control because of the intensity of the emotion you are feeling.

He was beside himself with grief when he lost his son
وقتی پسرشو از دست داد خیلی خیلی غمگین شد

مثال های بیشتر در بیان شدت احساسات

I would be beside myself with joy.
خیییلی خوشحال میشم.