برای منفی کردن حال ساده از don’t , doesn’t قبل از فعل اصلی استفاده میکنیم . ویدیو ی آموزشی زیر را با هم میبینیم

در ویدیوی آموزشی زیر با هم میخوانیم :

Failure is a part of life. If you don’t fail. You don’t learn. If you don’t learn, you’ll never change.

شکست بخشی از زندگیه اگه شکست نخورید یاد نمی گیرید و اگر یاد نگیرید هرگز تغییر نمی کنید.

نکته گرامری پیرامون حال ساده :

برای منفی کردن حال ساده از don’t , doesn’t قبل از فعل اصلی استفاده میکنیم .

به عنوان مثال :

Affirmative: You speak French.

Negative: You don’t speak French.

Affirmative: He speaks German.

Negative: He doesn’t speak German.

نکته : در زبان انگلیسی He , She & It به همراه doesn’t منفی میشود و I , You, We & They به همراه don’t منفی می شوند.


درس آموزشی مرتبط : کاربرد زمان حال ساده برای آینده در زبان انگلیسی


درس آموزشی مرتبط : آموزش ساخت زمان حال کامل


با هم این مقاله آموزشی جذاب را بخوانیم : یادگیری زبان با خواندن کتاب داستان