دوستان درنامه نگاری ، عبارت ِپایانِ نامه ها در زبان انگلیسی به تناسب شروعشون تغییر میکنه. این ویدیو رو با هم ببینیم تا بیشتر یاد بگیریم.

In letter writing, the way you close the letter depends on the salutation. Let’s watch this video to learn more.

 

Dear Sir/ Madam
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….
Yours faithfully

 

Dear Mr. James
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..
Yours sincerely

 

در ادامه همراه ما باشید با : آشنایی با روش های یادگیری زبان