معمولا در انگلیسی بعد از بعضی افعال مانند : stop, like, dislike, avoid, consider, delay, deny, describe, imagine, remember و … فعل بعدی به صورت ing دار می شود . ویدیوی آموزشی زیر را با هم ببینیم :

هرگز از یاد گیری دست برندارید، زیرا زندگی هرگز از آموختن باز نمی ایستد.
Never stop learning, because life never stops teaching.
مطلب آموزشی تکمیلی این درس را می توانید در اپلیکیشن اکسین چنل دنبال نمایید