اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ، به جای یک اصطلاح در روز، این دفعه قراره که چهار اصطلاح رو داشته باشیم. پس گوشهاتون رو در طول دیدن این ویدئو حسابی تیز کنید (مخصوصاً شما زبان آموزهای B1).

Instead of one idiom of the day, this time we’re gonna have four! So, perk up your ears while watching this video (especially you B1 students).

اصطلاحاتی که در این ویدیو با هم آموختیم را در زیر میبینیم

I’m surfing the web

توی اینترنت دارم میچرخم..

Information superhighway

شاهراه اطلاعاتی (اینترنت)

In twinkling of an eye

توی یک چشم به هم زدن

Hearing something through the grapevine

شنیدن موضوعی از منابع غیر رسمی و حرف های دهان به دهان مردم

From the horse’s mouth

منبع موثق


در ادامه همراه ما باشید با  : آموزش اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی


متن کامل ویدیو را با هم در زیر میبینیم :

Oh, what are you doing?
I don’t know what I’m doing. What are YOU doing?
I’m surfing the Web.  I need to do some research.
Yes, it’s called information superhighway. You can easily get through whatever you want in the twinkling of an eye. By the way, did you hear about the news?
About the earthquake? Yeah, I heard it through the grapevine that an earthquake with a magnitude of almost 7 on the Richter scale had shaken Kurdistan province.
Yes, and I heard straight from the horse’s mouth that it completely destroyed so many places.
Yeah, that’s so bad.
Yes, that’s TOO bad.