دوستان میدونید خطوط کف دست هر فرد با شخصیت اون فرد مرتبطه؟ این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Dear friends, do you know that there is a relationship between people’s palm and their characteristics? This video gives you some tips. A1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون خطوط کف دست یاد می گیریم

palm : کف دست
Example: Do you know that the lines on your palm have a meaning?
آیا میدونستید که خطوط کف دست هر کدام معنی ای دارند؟

 birth # death
Example: It starts from the top, birth point, to the end, death point.
آن از بالا ، نقطه تولد ، تا انتها ، نقطه مرگ شروع میشود.

 deep and strong : عمیق و قوی
Example: If the line is deep and strong it means that you will be strong in your life.

 situation :  شرایط
Example:it means that you can think well in every situation.

 experience lots of events : تجربه کردن حوادث مختلف

 

در ادامه همراه ما باشید با : اصطلاحات رایج در توصیف خصوصیات فیزیکی افراد