آموزش لغات زبان با معرفی کتاب – کتاب سرود کریسمس یکی از الهام بخش ترین آثار ستایش کننده بخشندگی و نکوهشگر اعمال ناپسند است (زبان آموزان سطح B1 باید این ویدئو رو نگاه کنن).

A Christmas Carol
It is one of the most inspiring books concerning the spirit of kindness and blaming mean manners (B1 students are supposed to watch this video).

در ادامه تعدادی لغت کاربردی که در ویدیوی معرفی کتاب سرود کریسمس آموزش داده شدند را با هم  می بینیم:

present: to give something to someone
ارائه کردن

novella: a short novel
رمان کوتاه

well-known: famous
معروف 

️ miserly: not generous, especially with money
 خسیس

yet to come: next, future
بعدی، آینده .

discover: find out
کشف کردن

️ transform: change
تغییر کردن

 

اطلاعات بیشتر پیرامون کتاب سرود کریسمس


A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas, commonly known as A Christmas Carol, is a novella by Charles Dickens, first published in London by Chapman & Hall in 1843; the first edition was illustrated by John Leech. A Christmas Carol tells the story of Ebenezer Scrooge, an old miser who is visited by the ghost of his former business partner Jacob Marley and the Ghosts of Christmas Past, Present, and Yet to Come. After their visits Scrooge is transformed into a kinder, gentler man. Read more …


 مقاله مرتبط : روش یادگیری زبان با خواندن کتاب داستان