برنامه هامونو ردیف کنیم که زمستون از راه رسیده. راستی، تولد همه دی ماهی های عزیز مبارک!

Winter begins. So let’s get our ducks in a row. Happy birthday to you all. dear Capricorns!

برنامه هامونو ردیف کنیم که زمستون از راه رسیده. راستی، تولد همه دی ماهی های عزیز مبارک!

اصطلاح get (one’s) ducks in a row به چه معنی است 

To get (one’s) ducks in a row means to become well-organized, prepared, and up-to-date.

این اصطلاح یعنی اینکه برنامه ها و کارامونو مرتب و به روز کنیم و آماده اتفاق و برنامه جدیدی بشیم.