از سری مجموعه آموزش زبان همراه با موسیقی امروز به سراغ آهنگ ” داستان عشق ( love story ) ” رفتیم. این آهنگ فوق العاده احساسی را همراه با ترجمه و نکات گرامری می آموزیم

متن و ترجمه Love Story را با هم میخوانیم

WHERE DO I BEGIN SONG

Where do I begin

از کجا آغاز کنم

To tell the story of how great a love can be

شرح بزرگی عشق را

The sweet love story that is older than the sea

ماجرای عاشقانه شیرینی را که از دریا کهن سال تر است

The simple truth about the love she brings to me

حقیقت ساده عشقی که او به من می بخشد

Where do I start

از کجا آغاز کنم ؟

With her first hello

با اولین سلامش

She gave new meaning to this empty world of mine

به دنیای خالی من معنا بخشید

There’d never be another love, another time

هرگز چنین عشقی در هیچ زمانی تکرار نخواهد شد

She came into my life and made the living fine

به زندگی من آمد و زیبایش کرد

She fills my hear

قلبم را سرشار می کند !

She fills my heart with very special things

وجودم را با چیزهای خاص انباشته می کند

With angels’ songs, with wild imaginings

با آواهای آسمانی و خیالات پرشور

She fills my soul with so much love

او قلبم را با عشقی عظیم پر می کند

That anywhere I go I’m never lonely

با داشتن عشق او هرگز تنها نیستم

With her around, who could be lonely

تا هست، چه کسی تنها خواهد ماند ؟

I reach for her hand it’s always there

به سویش دست دراز می کنم ، همیشه هست…

How long does it last

این حال تا کی دوام می آورد ؟

Can love be measured by the hours in a day

می توان عشق را با ساعات روز محک زد؟

I have no answers now but this much I can say

جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

I know I’ll need her till the stars all burn away

می دانم تا زمانی که همه ستارگان خاموش شوند به او نیاز دارم

And she’ll be there

او همواره کنارم خواهد ماند .

How long does it last

این حال تا کی دوام می آورد ؟

Can love be measured by the hours in a day

می توان عشق را با ساعات روز محک زد؟

I have no answers now but this much I can say

جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

I know I’ll need her till the stars all burn away

می دانم تا زمانی که همه ستارگان خاموش شوند به او نیاز دارم

And she’ll be there

او همواره کنارم خواهد ماند .

نکته گارمری این درس : 

This very famous song is also very easy and smooth. It is because most of the verbs are used in simple tense.
We have many simple present verbs, such as brings, fills, and go. There are also simple past verbs like gave, came, and could. And we see some simple future verbs: will know, will need, and will be.

این ترانه علاوه بر معروفیت بسیار زیاد، خیلی هم ساده و روان است، مگه نه؟
خب اگه متن آهنگ رو بخونیم، متوجه میشیم که بیشتر افعال در حالت ساده بکار رفتن: حال ساده، گذشته ساده و آینده ساده.


درس آموزشی مرتبط : موسیقی متن فیلم تایتانیک همراه با نکات گرامری 


مقاله آموزش مرتبط : آشنایی با روش های یادگیری زبان