زجرآور است که عاشق یک شاهکار باشی … برای ما همیشه این پیش اومده که با شاهکاری در زندگی روبرو شدیم و همیشه تو ذهنمون مونده ، این درس آموزش زبان رو با تمام حستون فرا بگیرید !

The song writer is trying to compare her love to a masterpiece and discuss what the situation would be like. Therefore, we are faced with a hypothetical situation and conditional type 2 structure is used at the beginning of the song.

ترانه سرا قصد دارد عشقش را با یک شاهکار هنری مقایسه کند و شرایط را بسنجد.
بنابراین با یک موقعیت فرضی و غیر واقعی روبرو هستیم و در نتیجه میتوان درک کرد که علت آغاز ترانه با ساختار شرطی نوع دوم چیست.

متن آهنگ Masterpeice (شاهکار) از مدونا را در زیر میخوانیم

If you were the Mona Lisa

اگه تو منالیزه بودی

You’d be hanging in the Louvre

الان تو موزه ی لورو (توی پاریس)بودی

Everyone would come to see you

همه میومدن تورو ببینن

You’d be impossible to move

نمیشد حرکتت داد

It seems to me is what you are

تو به نظرم من اینطور میای

A rare and priceless work of art

یه اثر هنری کمیاب و قیمتی

Stay behind your velvet rope

پشت اون طناب مخملی موزه پنهلن شو

But I will not renounce all hope

اما من هیچ وقت تمام امیدم رو از دست نمیدم

And I’m right by your side

و من درست کنارتم

Like a thief in the night

مثل یه دزدتو تاریکی

I stand in front of a masterpiece

من جلوی یه شاهکار ایستاده م

And I can’t tell you why

و نمیتونم بت بگم که

It hurts so much

چقد زجرآوره

To be in love with the masterpiece

آدم عاشق یه شاهکار باشه.

‘Cause after all

چون گذشته از همه چی

Nothing’s indestructible

هیچ چیز(بین من و تو ) فناناپذیر نیست.

From the moment I first saw you

از لحظه اولی که دیدمت

All the darkness turned to light

تمام تاریکی هام به روشنایی تبدیل شد

An impressionistic painting

ای اثر امپرسیونیستی

Tiny particles of light

ای کوچکترین ذره ی نور

It seem to me is what you’re like

تو برای من از نوع “

The “look but please don’t touch me” type

نگاه کنید اما لطفا دست نزنید” هستی.

And honestly it can’t be fun

و راستشو بخوای این خیلی هم جالب نیست

To always be the chosen one

که همیشه برگزیده شده باشی

And I’m right by your side

و من درست کنارتم

Like a thief in the night

مثل یه دزد تو تاریکی

I stand in front of a masterpiece

من جلوی یه شاهکار ایستاده م

And I can’t tell you why

و نمیتونم بت بگم که

It hurts so much

چقد زجرآوره

To be in love with the masterpiece

آدم عاشق یه شاهکار باشه.

‘Cause after all

چون گذشته از همه چی،

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست

And I’m right by your side

و من درست کنارتم

Like a thief in the night

مثل یه دزد تو تاریکی

I stand in front of a masterpiece

من جلوی یه شاهکار ایستاده م

And I can’t tell you why

و نمیتونم بت بگم که

It hurts so much

چقد زجرآوره

To be in love with the masterpiece

آدم عاشق یه شاهکار باشه.

And I’m right by your side

و من درست کنارتم

Like a thief in the night

مثل یه دزد تو تاریکی

I stand in front of a masterpiece

من جلوی یه شاهکار ایستاده م

And I can’t tell you why

و نمیتونم بت بگم که

It hurts so much

چقد بده

To be in love with the masterpiece

آدم عاشق یه شاهکار باشه.

‘Cause after all

چون بعد از این

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست

‘Cause after all

چون گذشته از همه چی

Nothing’s indestructible

هیچ چیز فناناپذیر نیست