استفاده از present perfect continuous ، حال کامل استمراری

میدونی چطوراز زمان حال کامل استمراری برای بیان اتفاقاتی که از گذشته از تا به حال ادامه پیدا کردن استفاده کنی؟ […]